Lameco stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden binnen Lameco verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Gebruik van uw gegevens

Bij de aanvraag van een technisch product, advies of service vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor:

  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
  • het leveren van diensten en informatie
  • het uitvoeren van marketingactiviteiten
  • statistische analyse
  • de beveiliging en verbetering van onze website; en om
  • te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Lameco verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of u ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven daarvoor.

Uw rechten

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens door ons voor marketingactiviteiten gebruikt worden, kunt u dit aan ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen naar info@lameco.be. Wij zullen uw gegevens dan zo snel mogelijk aanpassen in onze administratie.

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om informatie verzoeken. In dat geval kunt u een schriftelijk verzoek met een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons toesturen. Wettelijk moeten wij uw verzoek binnen 4 weken beantwoorden. Indien er onjuistheden in de geregistreerde gegevens zijn, kunt u ons vervolgens verzoeken tot correctie of verwijdering van uw gegevens.

Internetsites van derden

Op de websites van Lameco kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacy en cookiebeleid is daar niet op van toepassing. Lameco draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en de inhoud van deze websites. Ook de omgang met uw persoonsgegevens van deze derden valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Lees daarom de privacy statements van de websites die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze website en dus ook van deze pagina kunnen wij ten behoeve van o.a. bedrijfsmatige en wettelijke ontwikkelingen aanpassen. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina te raadplegen als u onze website bezoekt.

Beveiliging en geheimhouding

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wat kunt u doen bij geschillen?

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Bij een klacht of misverstand over deze gebruiksvoorwaarden neemt u natuurlijk als eerste contact met Lameco op. Mocht het misverstand of de klacht tot een geschil leiden dan kunt u het geschil aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland voorleggen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Lameco worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Lameco, en de advertentie-platformen die wij inzetten, gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer u onze website bezoekt. Meer informatie kan u terugvinden in ons cookie statement.

Lameco behoudt zich het recht de informatie en deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.