Disclaimer

Lameco NV is een businessunit binnen A. de Jong Beheer. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van Lameco NV. Het gebruik van de Lameco website houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in. Op de Lameco website is de wetgeving van toepassing.

De informatie op deze internetsite wordt aangeboden zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud. Lameco NV is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de Lameco website.

In geen geval is Lameco NV aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op de Lameco website beschikbaar is. Gebruik van de links in dit deel van de Lameco website kan als gevolg hebben dat u de Lameco website verlaat. De sites die via deze links aan de Lameco website gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van Lameco NV.

Lameco NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die op deze wijze aan de Lameco website gekoppeld is. Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, merken en handelsnamen (in de informatie) op de Lameco website zijn eigendom van Lameco NV en/of haar licentiegevers. Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen.

De verzender van enige communicatie aan de Lameco website, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan. Hoewel Lameco NV al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om haar website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en iedere aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de Lameco website ophaalt.

U gaat ermee akkoord de normale werking van de Lameco website niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die de Lameco website bevat, noch de toegang tot de Lameco website voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.

Lameco NV behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de Lameco website bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.